Årsmöte med bildvisning av Sam Marklund

Välkomna på Skellefteå Fotoklubbs årsmöte imorgon!

Sam Marklund kommer att visa bilder. Blir mycket natur och fjällmiljöer.

Datum: 2019-02-19
Tid: 18:00
Plats: Bilda

Dagordning:

1 Mötets öppnande
2 Frågan om mötets behöriga utlysande
3 Fastställande av dagordning
4 Val av mötesordförande
5 Val av mötets sekreterare
6 Val av justeringsmän och rösträknare
7 Styrelsens verksamhetsberättelse
8 Styrelsens ekonomiska berättelse
9 Revisionsberättelsen
10 Beviljande av ansvarsfrihet
11 Fastställande av medlemsavgifter
12 Val av ordförande i klubben
13 Val av styrelseledamöter
14 Val av revisorer
15 Val av valberedning
16 Övriga frågor
17 Mötet avslutas